Remissyttranden

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får yttra sig över förslagen. Lärarförbundet är en sådan remissinstans och yttrar sig främst om förslag från utbildnings- och socialdepartementet.

 
eller fritextsök bland alla remisser:

sök bland alla år  sök i valt år
Rensa


2021


  • Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) [2021-04-07]
  • Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) [2021-04-06]
  • Remiss - förslag till förändringar i timplaner mm [2021-01-29]
  • Remiss av promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” [2021-01-18]
  • Tidsbegränsad lösning för att säkerhetsställa tillgång till skolinformation [2021-01-18]