Remissyttranden

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får yttra sig över förslagen. Lärarförbundet är en sådan remissinstans och yttrar sig främst om förslag från utbildnings- och socialdepartementet.

 
eller fritextsök bland alla remisser:

sök bland alla år  sök i valt år
Rensa


2021


 • Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare [2021-11-01]
 • 10 årig grundskola [2021-09-29]
 • Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap [2021-09-24]
 • Remissmissiv Kampen om tiden [2021-08-24]
 • Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning [2021-06-29]
 • Remiss av SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning [2021-06-10]
 • Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) [2021-05-20]
 • Remiss av departementspromemorian Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) [2021-08-27]
 • Remiss av SOU 2020:79 delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området [2021-04-29]
 • Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) [2021-04-07]
 • Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) [2021-04-06]
 • Remiss - förslag till förändringar i timplaner mm [2021-01-29]
 • Remiss av promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” [2021-01-18]
 • Tidsbegränsad lösning för att säkerhetsställa tillgång till skolinformation [2021-01-18]